ОБЩИ УСЛОВИЯ


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „Тони-К ЕООД ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИ НА ФИТНЕС УСЛУГИ


I. ДЕФИНИЦИИ

При прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

Доставчик – дружество „Тоник-КЕООД;

Електронен магазин my.complexsila.com , собственост на Доставчика, достъпен на адрес в интернет www.complexsila.com, посредством който Потребителите имат възможност да сключват договори (споразумения) за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика услуги;

Потребителвсяко лице, което потребява предлаганата от Доставчика услуга след извършена регистрация по реда на настоящите Общи условия и има активен потребителски профил за използване на електронния магазин, или е закупило предлаганата услуга на място, от обект на Доставчика;

Потребителски профилсъздаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на електронния магазин уникален профил на съответния Потребител за използване на my.complexsila.com, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;

Поръчкавсяка отделна отправена до Доставчика заявка от Потребител за закупуване на услуги на място или от електронния магазин;

Услугифитнес услуги, предлагани в обектите на Доставчика, с подробно описание на услугите (параметрите) достъпно на адрес в интернет www.complexsila.com;

Параметри на Услугатаданни за това какво включва Услугата, в кои обекти може да се ползва, срок за ползване, възможности за прекратяване или замразяване на ползването, начини и срокове на плащане и всяка друга информация посочена от Доставчика за всяка една предлагана от него Услуга;

Обект на доставчикамясто на ползване на Услугите, с указано работно време, през което могат да се ползват Услугите;

Абонаментползване на Услугата за определен или неопределен срок от време;

Предплатена услугаплатена авансово за целия срок на ползване, чрез седмична, месечна, годишна карта и др., според предлаганите от Доставчика срокове за предплащане на Услугите;

Картаперсонална RFID карта, физически носител, съдържащ данни за заплатената услуга, предоставен за ползване на съответния Потребител.


II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование на Доставчика: „Тони-кЕООД. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив бул. „Тракия ” № 48.

Вписване в публични регистри – вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 115749476 .

Надзорни органи:

- Комисия за защита на личните данни;

- Комисия за защита на потребителите.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG115749476

Адрес на упражняване на дейността и данни за кореспонденция: гр. Пловдив ул. „Тракия 48“, , Електронна поща: manager@complexsila.com, тел.: 0876475939


III. ПРЕДМЕТ

1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Доставчика и Потребителите при ползването на предоставяните от Доставчика услуги.

Общите условия са достъпни на адрес в интернет www.complexsila.com


IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

2. За да може да използва електронния магазин, съответният Потребител трябва да създаде свой потребителски профил чрез попълване на електронната форма за регистрация на адрес my.complexsila.com Потребителят осигурява самостоятелно оборудване за ползване на Услугата и нейното управление.

3. С отбелязването на съответната отметка при завършване на регистрацията, всеки нов Потребител декларира, че е запознат с настоящите Общи условия включително и с Политиката на поверителност и Вътрешните правила за ползване на фитнес услуги, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

4. (1) В случай че Потребителят е непълнолетен, с отбелязването на съответната отметка за приемане на настоящите Общи условия и завършването на регистрацията, той декларира съгласието на своите родители или попечители за приемане на настоящите Общи условия и извършване на регистрация.

(2) В случай че Потребителят е малолетен, изявлението за приемане на настоящите Общи условия и за извършване на регистрация се извършва от родител или настойник. При ползване на Услугата, малолетният потребител следва да бъде придружен от пълнолетно лице или срещу заплащане, съгласно ценоразписа на Обекта на ползване на Услугата, да ползва услугите на фитнес инструктор.

5. При регистрация и при последващо актуализиране, Потребителят, съответно неговият родител или настойник, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.

6. Доставчикът потвърждава завършването на регистрацията чрез отправяне на съобщение до посочения в електронната форма за регистрация електронен адрес, съдържащо информация за активирането на потребителския профил.

7. (1) Приемането на Общите условия чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон, а също и заявяването на всяка отделна поръчка, представляват електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и водят с потвърждаването им от Доставчика до сключване на Договор(и), наричани по-долу също и „Споразумения“, между Доставчика и съответния Потребител.

(2) Договор между Доставчика и Потребителя представляват настоящите Общи условия, достъпни на адрес в интернет www.complexsila.com, заедно с всички изменения и допълнения към тях и заедно с всяка заявена от Потребителя и потвърдена (приета) от Доставчика поръчка за определена Услуга, довели до сключване на Споразумение за ползване на съответната поръчана Услуга.

8. Посоченият в електронната форма за регистрация, съответно евентуално актуализираният впоследствие, електронен адрес ще бъде използван от Доставчика за връзка с Потребителя, като отправените до него съобщения ще се считат за получени с постъпването им на електронната поща на Потребителя без нужда от изрично потвърждение за това.

9. Регистрация на Потребител и поръчка може да бъде извършено и на място, за предоставяне на услугите на Доставчика.


V. ПОРЪЧКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

10. Поръчка за предоставяне на Услугата може да бъде направена на място в обекта на доставчика.

11. (1) Когато Потребител прави поръчка чрез електронния магазин, Доставчикът потвърждава приемането на поръчката чрез изпращане на съобщение до асоциирания със съответния потребителски профил електронен адрес. В него се съдържа информация за поръчаната услуга, Общите условия, информация за условия, срок и начин за упражняване на правото на отказ от сделки от разстояние.

(2) Потребителят се съгласява, че електронните писма изпратени от Доставчика не е нужно да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

12. Изявлението (Поръчката) за сключване на Договор (Споразумение) и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати (Потребителите) имат възможност за достъп до тях.

13. Доставчикът има право да променя асортимента, описанието и цените на предлаганите в електронния магазин услуги, цените и начините за плащане. Всяка отделна поръчка се изпълнява за срок, на стойност и при другите условия, изрично посочени на Потребителя преди финализиране на съответната заявка. Тези условия обвързват Доставчика единствено в рамките на съответната поръчка, която бива финализирана, като Доставчикът не гарантира, че в бъдеще Потребителят ще може да закупи услуги при същите условия.

14. Поръчани Карти се получават на място в обекта на Доставчика, в/за който е направена поръчката от Потребителя.


VI. ПАРАМЕТРИ, ЦЕНИ, НАЧИНИ И СРОК НА ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА

15. (1) Доставчикът предоставя, а Потребителят използва Услугата съгласно параметри и цени, обявени на страницата на доставчика в интернет, както и на информационни табели в обектите на предоставянето на услугите.

16. Доставчикът предоставя услугата срещу заплащане на цена, дължима от Потребителя съгласно избраните от него параметри на услугата.

17. Потребителят заплаща цената на Услугата авансово – за целият срок на предоставяне на Услугата.

18. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата.

19. Услугите, освен тези, за които е предвидена възможност само за автоматично периодично плащане по реда на Раздел VII, могат да бъдат заплащани посредством системата с банкова карта и/или в брой на място – в обекта на Доставчика.IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

42. Потребителят потвърждава верността на посочените от него лични данни, като декларира, че е запознат с доброволния характер и условията за предоставяне и обработка на лични данни, както и с последиците от отказ за предоставянето им. Потребителят се съгласява изрично Доставчикът да обработва личните му данни самостоятелно, включително да разкрива и да предоставя личните данни на други трети лица, но само за целите предвидени в действащото законодателство.

43. Потребителят има право да ползва закупените от него Услуги само лично като декларира, че е запознат и ще спазва Вътрешните правила за ползване на фитнес услуги.

44. Потребителят има право да използва my.complexsila.com и предлаганите от електронния магазин услуги добросъвестно, по предназначение, за лични и некомерсиални цели.

45. Потребителят е длъжен да не извършва действия, които могат да доведат до нарушаване сигурността на електронния магазин и/или възпрепятстване на достъпа на трети лица до него.

46. (1) Потребителят няма право да предоставя достъп до потребителския си профил на трети лица.

(2) Потребителят е длъжен да пази потребителското име и паролата за достъп до своя потребителски профил. В случай, че трето лице получи достъп до тях, Потребителят е длъжен незабавно да уведоми за това Доставчика. При неизпълнение на това задължение Доставчикът няма да носи отговорност за евентуално претърпени от Потребителя вреди.

(3) Доставчикът приема всяко идентифициране с потребителското име и паролата на съответния потребител като достъп, осъществен от самия потребител.

47. В случай на промяна на данните за самоличност, посочени при регистрация, Потребителят е длъжен да ги актуализира своевременно при спазване на изискването те да бъдат точни, верни и пълни.

48. (1) Потребителят няма право да предоставя издадената му карта на трети лица. В случай че Потребителят изгуби своята персонална карта, той следва незабавно да уведоми Доставчика за това.

(2) Всички закупени услуги са асоциирани с потребителския профил на Потребителя и могат да бъдат използвани до тяхното изчерпване след заплащане на такса за издаване на нова персонализирана карта.

49. (1) При закупена Предплатена услуга, Потребителят няма право преди изтичане на предплатения период, едностранно да прекрати Споразумението за ползване на Услугата, освен при виновно поведение на Доставчика.

(3) Потребителят има право, тогава когато е предвидено в параметрите на услугата, да поиска и получи спиране (“замразяване“) на ползването за определения в параметрите на Услугата период от време.

50. (1) Право на отказ на Потребителя. Потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите, който е извършил покупка на Услугата от разстояние, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за покупка на услуги от Доставчика в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на потвърждаване на поръчка на Услугата от доставчика.

(2) При отказ от страна на Потребителя, Доставчикът ще възстанови извършеното от Потребителя плащане, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е приел изрично предложение на Доставчика за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

(3) Когато потребителят, по смисъла на Закона за защита на потребителите, е извършил покупка от разстояние, като е декларирал за целите на чл. 49 от Закона за защита на потребителите, че изисква от Доставчика предоставянето на услугите да започне преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ, Доставчикът удържа от сумата, която възстановява на Потребителя, пропорционалната стойност на това, което действително му е било предоставено до момента на упражняване на правото на Потребителя на отказ от Договора.


X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

51. (1) При необходимост и с оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на услугите си, Доставчикът може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до www.compexsila.com

(2) При необходимост, Доставчикът има право временно или трайно да ограничи или промени функционалността на www.complexsila.com и предлаганите от електронния магазин услуги, като ще бъде положено старание потребителите да бъдат уведомени своевременно за това.

52. Със завършването на регистрацията и приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава съгласието си да получава от Доставчика месечни бюлетини, системни, промоционални и други свързани с Услугата съобщения.

53. (1) В случай на възникнала невъзможност за предоставяне на заявените от Потребителя услуги, Доставчикът уведомява Потребителя за това във възможно най-кратък срок.

54. (1) Възстановяване на заплатени суми. Доставчикът има задължение да възстанови на съответния Потребител в пълен размер всички неоснователно получени от Потребителя суми, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е възникнало основанието за възстановяване.

(2) Доставчикът има задължение да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е приел изрично предложение на Доставчика за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

55. (1) Интелектуална собственост. Електронният магазин www.compexsila.com цялото негово съдържание, както и свързаните търговски марки са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на приложимото действащо българско и международно законодателство.

(2) Съдържанието на www.compexsila.com не може да бъде копирано и използвано от трети лица без изричното писмено съгласие на носителя на авторското право.

(3) При предоставянето на достъп до електронния магазин, Доставчикът запазва всички права, като не отстъпва никое от тях на своите Потребители.www.compexsila.com е предназначен изцяло за лична и некомерсиална употреба от страна на Потребителите на електронния магазин.

(4) Доставчикът има право да използва получени от своите Потребители коментари и препоръки за развитие на своите услуги по пряк или косвен начин без да дължи възнаграждение за това.

56. Доставчикът и неговите партньори и доставчици не носят отговорност за засягането на правата на трети лица с действията на Потребителя при използването на електронния магазин и/или предлаганите в него услуги, в хипотези, включващи, но без да бъдат ограничени до нарушаване на настоящите Общи условия.XI. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

62. (1) При необходимост, Доставчикът има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия, като в този случай уведомява в седемдневен срок потребителите и им предоставя едномесечен срок за запознаването с промените.

(2) В предоставеният едномесечен срок, Потребителите могат да заявят с изрично писмено съобщение до Доставчика, че не приемат измененията и/или допълненията в Общите условия.

(3) В случай че Потребител не възрази изрично в едномесечния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.

63. (1) Измененията и/или допълненията на настоящите Общи условия няма да засяга отношенията между Доставчика и Потребителя за валидно заявени и приети за изпълнени поръчки преди извършването на измененията и допълненията в Общите условия. В този случай, до изтичане на срока на изпълнение на поръчките в отношенията между страните ще се прилагат действалите към момента на приемане на поръчките Общи условия.

(2) Горното не освобождава Доставчика от задължението да уведоми Потребителите за приетите изменения и допълнения в Общите условия, като същите ще обвържат страните след изтичане на срока на съответните приети за изпълнение поръчки, в случай, че Потребителят не е уведомил Доставчика в срока по чл. 56, ал. 2 че не ги приема.

(3) Потребители, които използват услугата без регистрация, приемат новите Общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомяване на промяната.


XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

64. За избягване на всякакви съмнения, страните се съгласяват, че и размяната на електронни съобщения между Доставчика и Потребителя на посочени от тях електронни адреси ще се считат за писмена форма на комуникация.

65. В случай на неудовлетвореност от електронния магазин или предлаганите чрез него услуги, Доставчикът насърчава Потребителите да се свържат директно с представител на дружеството, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че Потребителят не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Доставчика, право на Потребителя е да отнесе въпроса и до европейската Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове.

66. За неуредените в настоящите Общи условия положения се прилагат общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.

67. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на Общите условия в тяхната цялост.

Дата на последна актуализация на Общи условия – 12.06.2024 г.,

Общите условия влизат в сила от 12.04.2022 г. и са публикувани на адрес в интернет www.complexsila.com на 12.04.2022 г.